Radon och lungcancer

Radon utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det uppskattat att radon i inomhusluft årligen orsakar cirka 500 lungcancerfall i Sverige. 

För att säkerställa en säker inomhusmiljö är det avgörande att radonhalten inte överstiger 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och offentliga byggnader. Risken för lungcancer relaterad till radonexponering anses vara proportionell, vilket innebär att en radonhalt på 400 Bq/m³ anses vara dubbelt så farlig som 200 Bq/m³. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma risken för rökare, då både radon och rökning i kombination ökar risken för lungcancer.

Risknivån för lungcancer till följd av radonexponering beror på radonhalten, exponeringstiden samt individuella faktorer. När radon sönderfaller genereras radondöttrar, som binder sig till luftens partiklar och kan transporteras in i lungorna genom inandningsluften, vilket utgör en potentiell hälsorisk.

För att undvika problem med radon är det nödvändigt att genomföra regelbundna radonmätningar. Radon är omöjlig att upptäcka utan mätning och är osynlig, luktfri och smaklös. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det cirka 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m³.

Radon kan komma från olika källor i bostäder och byggnader, inklusive marken under eller runt byggnaden, byggmaterial och hushållsvattnet. Den vanligaste källan till radon i våra bostäder och byggnader är radon som sipprar upp från marken.

För att få pålitliga resultat bör radonmätningar genomföras under eldningssäsongen mellan den 1 oktober och den 30 april och sträcka sig över minst två månader. Den mest tillförlitliga metoden är att använda spårfilmsdosor för långtidsmätningar, vilka ger ett pålitligt årsmedelvärde. Med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan man enkelt genomföra långtidsmätningar själv. Vid behov av snabba resultat på kort tid är korttidsmätningar ett alternativ, särskilt vid tillfällen som husköp eller efter genomförda åtgärder. Säkerställ en hälsosam inomhusmiljö genom att beställa din radonmätning idag!

Relaterad information:
Gammastrahlung