Viktigt att mäta radon på arbetsplatser

Radon i inomhusluften utgör en betydande hälsorisk vid långvarig exponering. Det är arbetsgivarens tydliga ansvar att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. Som anställd har man all rätt att förvänta sig en trygg arbetsplats.

Det är av största vikt att regelbundna radonmätningar genomförs i alla lokaler där arbetstagare spenderar mer än 4 timmar per dag. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot lokaler på bottenvåningar eller i källarplan. 

Genom att vara medveten om riskerna med höga radonhalter och genomföra regelbundna mätningar kan arbetsgivare agera proaktivt och skydda sina anställda från den potentiella faran med radonexponering. Att investera i radonmätningar och vidta lämpliga åtgärder är en investering i de anställdas välbefinnande. 

Varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer i Sverige på grund av radonexponering, vilket gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Radon är en gas som kan ackumuleras i inomhusmiljöer där vi tillbringar mycket tid, såsom i bostäder eller på arbetsplatser där vi ofta exponeras under längre perioder. Därför är det av största vikt att regelbundet mäta radonhalten på arbetsplatser och vidta lämpliga åtgärder om förhöjda halter upptäcks.

På arbetsplatser utförs radonmätningar i två steg för att säkerställa en noggrann och tillförlitlig bedömning av radonhalten. Det första steget är en grundläggande orienterande mätning, som genomförs genom en långtidsmätning över minst 60 dagar. Denna mätperiod sträcker sig över den kyligare perioden mellan 1 oktober och 30 april, då radonhalterna generellt är högre. För att genomföra mätningen används spårfilmsdosor, som placeras i de lokaler där personalen vistas mest.

Efter mätperiodens slut samlas dosorna in och skickas för analys. Resultaten sammanställs i en rapport som ger en klar bild av radonhalten på arbetsplatsen. Inom cirka en vecka återkopplas svaret med resultaten till arbetsgivaren. Om radonhalterna visar sig vara förhöjda är det viktigt att agera snabbt för att skydda de anställda från den potentiella faran med radonexponering.

Genom att genomföra radonmätningar regelbundet och agera proaktivt vid förhöjda halter, kan arbetsgivare säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. Genom att investera i radonmätningar och vidta nödvändiga åtgärder kan man skapa en trygg och säker arbetsplats där de anställda kan känna sig trygga och fokusera på sina arbetsuppgifter utan att oroa sig för hälsorisker relaterade till radonexponering. På så sätt kan man främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen och skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Relaterad informaton
Was ist Radon
Radon